NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA NIEZABUDOWANA

 1. aktualny odpis z księgi wieczystej, bądź numer KW
 2. aktualny wypis z rejestru gruntów
 3. wyrys z mapy ewidencyjnej 
 4. kopia mapy zasadniczej
 5. dane o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania gminy, lub decyzja o warunkach zabudowy
 6. inne posiadane dokumenty (np. zawarte umowy przedwstępne, akt nadania itp.)

  pobierz zestawienie dokumentów

NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA (NP. DOM JEDNORODZINNY, KAMIENICA, BUDYNEK USŁUGOWY, GOSPODARSTWO ROLNE ITP.)

 1. aktualny odpis z księgi wieczystej, bądź numer KW
 2. aktualny wypis z rejestru gruntów
 3. kartoteka budynku
 4. wyrys z mapy ewidencyjnej 
 5. kopia mapy zasadniczej
 6. dane o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania gminy, lub decyzja o warunkach zabudowy
 7. dokumentacja techniczna budynku:

         a) dla budynków w trakcie budowy:

 • pozwolenie na budowę
 • decyzja o warunkach zabudowy 
 • projekt budowlany
 • dziennik budowy (do wglądu)

         b) dla budynków odebranych:

 • decyzja o warunkach zabudowy 
 • pozwolenie na użytkowanie, decyzja o nadaniu numeru,
 • inne posiadane dokumenty (np. zawarte umowy przedwstępne, itp.)
 • rzut nieruchomości oraz specyfikacja techniczna

  pobierz zestawienie dokumentów

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO (NP. MIESZKANIE W BLOKU)

 1. aktualny odpis z księgi wieczystej, bądź numer KW, (jeżeli została założona)
 2. aktualny wypis z rejestru gruntów
 3. kopia mapy zasadniczej
 4. akt notarialny lub inny dokument np. orzeczenie Sądu, mówiący o prawie do lokalu
 5. zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące własności lokalu
 6. rzut nieruchomości oraz specyfikacja techniczna

  pobierz zestawienie dokumentów

NIERUCHOMOŚĆ LOKALOWA (LOKAL MIESZKALNY , LOKAL UŻYTKOWY)

 1. aktualny odpis z księgi wieczystej, bądź numer KW
 2. aktualny wypis z rejestru gruntów
 3. kopia mapy zasadniczej
 4. akt notarialny lub inny dokument np. orzeczenie Sądu, mówiący o prawie do lokalu
 5. rzut nieruchomości oraz specyfikacja techniczna

  pobierz zestawienie dokumentów

MIENIE ZABURZAŃSKIE

 1. orzeczenie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego
 2. wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polski
 3. opis nieruchomości pozostawionej poza granicami Państwa
 4. zaświadczenie o miejscu zamieszkania
 5. Urzędowy opis mienia z ewentualnym planem sytuacyjnym

  pobierz zestawienie dokumentów

Wcześniejsze przygotowanie powyższych dokumentów pozwoli na obniżenie ceny i przyśpieszenie realizacji usługi, gdyż w przeciwnym przypadku dokumentacja będzie musiała być zgromadzona przez rzeczoznawcę majątkowego.